Hệ thống văn bản pháp luật lao động

Hệ thống văn bản pháp luật lao động”

I. Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13

Tải toàn bộ văn bản theo các chương tại đây:

Chương I – Những quy định chung

Chương II – Việc làm

Chương III – Hợp đồng lao động

Chương IV – Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Chương V – Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể

Chương VI – Tiền lương

Chương VII – Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Chương VIII – Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

Chương IX – An toàn lao động, vệ sinh lao động

Chương X – Những quy định riêng đối với lao động nữ

Chương XI – Những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên và một số loại lao động khác

Chương XII – Bảo hiểm xã hội

Chương XIII – Công đoàn

Chương XIV – Giải quyết tranh chấp lao động

Chương XV – Quản lý nhà nước về lao động

Chương XVI – Thanh tra lao động, xử phạt vi phạm pháp luật về lao động

Chương XVII – Điều khoản thi hành

II. Nghị định hướng dẫn chi tiết Bộ luật lao động trong các lĩnh vực:

1, Nghị định số 03/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm; Quỹ quốc gia về việc làm; chương trình việc làm địa phương và tuyển, quản lý lao động.

Tải toàn bộ văn bản tại đây: Nghị định số 03_Chi tiết về việc làm

2, Nghị định số 41/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật Lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công

Nghị định này quy định Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công.

Tải toàn bộ văn bản tại đây: Nghị định số 41_ Chi tiết về doanh nghiệp không được phép đình công

3, Nghị định số 44/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

Nghị định này quy định chi tiết thi hành Bộ luật lao động về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc của người lao động khi giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động; nội dung hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước; trình tự, thủ tục tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu của thanh tra lao động và xử lý hợp đồng lao động vô hiệu.

Tải toàn bộ văn bản tại đây: Nghị định số 44 _ Chi tiết về hợp đồng lao động

4, Nghị định số 45/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Tải toàn bộ văn bản tại đây: Nghị định số 45_ Chi tiết về thời gian làm việc thời gian nghỉ ngơi

5, Nghị định số 46/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động

Nghị định này quy định tiêu chuẩn, thẩm quyền bổ nhiệm hòa giải viên lao động; việc hoãn, ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động trong trường hợp hoãn, ngừng đình công.

Tải toàn bộ văn bản tại đây: Nghị định số 46_ Chi tiết về tranh chấp lao động

6, Nghị định số 49/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Nghị định này quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia theo quy định tại Khoản 2 Điều 92; nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 93 của Bộ luật Lao động.

Tải toàn bộ văn bản tại đây: Nghị định số 49_ Chi tiết một số điều về tiền lương

7, Nghị định số 55/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Nghị định này quy định việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Tải toàn bộ văn bản tại đây: Nghị định số 55_ Hướng dẫn về hoạt động cho thuê lại lao động

8, Nghị định số 60/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Nghị định này quy định nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở và hình thức thực hiện dân chủ tại nơi làm việc ở các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động (sau đây gọi chung là doanh nghiệp).

Tải toàn bộ văn bản tại đây: Nghị định số 60_Chi tiết hướng dẫn khoản 3 điều 63 về quy chế dân chủ tại nơi làm việc

9, Nghị định số 81/2012/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Tải toàn bộ văn bản tại đây: Nghị định số 81_ Cơ sở bảo trợ xã hội

10, Nghị định số 102/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định này quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, việc trục xuất lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động.

Tải toàn bộ văn bản tại đây: Nghị định số 102_Chi tiết về người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam

III. Hệ thống các thông tư và thông tư liên tịch hướng dẫn chi tiết cụ thể các nghị định.

1, Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CPngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư này là phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

Tải toàn bộ văn bản tại đây: Thông tư số 03_ Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

2, Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động

Thông tư này hướng dẫn thực hiện việc tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử hòa giải viên lao động tham gia giải quyết tranh chấp lao động và miễn nhiệm hòa giải viên lao động theo quy định tại Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động (sau đây gọi tắt là Nghị định số 46/2013/NĐ-CP).

Tải toàn bộ văn bản tại đây: Thông tư số 08_ Hướng dẫn nghị định 46 về Tranh chấp lao động

3, Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

Thông tư này hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại ở các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở sử dụng lao động hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư này áp dụng đối với: công chức; viên chức; người lao động; học sinh, sinh viên thực tập hay học nghề, tập nghề (sau đây gọi chung là người lao động) làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp và các cơ sở sử dụng lao động hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam bao gồm cả người làm công tác cơ yếu; trừ người lao động làm việc trong các ngành, nghề được hưởng chế độ ăn định lượng ban hành kèm theo Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước và Quyết định số 72/2008/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg.

Tải toàn bộ văn bản tại đây: Thông tư liên tịch số 13_ Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

4, Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động.

Thông tư này hướng dẫn thi hành việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc của người lao động khi giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động; nội dung hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước; trình tự, thủ tục tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu của thanh tra lao động và xử lý hợp đồng lao động vô hiệu theo quy định tại Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là Nghị định số 44/2013/NĐ-CP).

Tải toàn bộ văn bản tại đây: Thông tư số 30_Hướng dẫn nghị định 44_ Chi tiếp về hợp đồng

5,  Thông tư liên tịch số 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT Quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Thông tư này quy định các điều kiện lao động có hại và danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Tải toàn bộ văn bản tại đây: Thông tư liên tịch số 40_ Điều kiện lao động có hại, lĩnh vực không sử dụng lao động nữ có thai, nuôi con nhỏ

Ngoài việc liệt kê, giúp các bạn có cái nhìn tổng hợp về văn bản trong việc quản lý lao động và giúp các bạn tiếp cận một các thuận lợi thì Webnhansu.com.vn sẵn sàng tiếp nhận những câu hỏi và giải đáp các bạn về các vấn đề của pháp luật lao động.

Vũ Khánh Hiếu – Nghệ thuật tìm việc

Từ khóa tìm kiếm nhiều: Mẫu đơn xin việc việc cho sinh viên mới ra trường, mẫu cv xin việc, cách viết CV xin việc

logonghethuattimviec

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *