Hệ thông văn bản pháp luật về Bảo hiểm xã hội!

Hệ thống văn bản pháp luật ngành bảo hiểm xã hội, hướng dẫn biểu mẫu đính kèm của ngành, sẽ giúp các bạn dễ dàng tiếp cận:

I. Luật Bảo hiểm xã hội

Tải toàn bộ văn bản tại đây:

Chương I – Quy định chung

Chương II – Quyền, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức bảo hiểm xã hội

Chương III – Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Chương IV – Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chương V – Bảo hiểm thất nghiệpChương VI – Quỹ bảo hiểm xã hội

Chương VI – Quỹ bảo hiểm xã hội

Chương VII – Tổ chức bảo hiểm xã hội

Chương VIII – Thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội

Chương IX – Khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội

Chương X – Khen thưởng và xử lý vi phạm

Chương XI – Điều khoản thi hành

II. Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật bảo hiểm

1, Nghị định số 31/2012/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung

Mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 là 1.050.000 đồng/tháng.

Tải toàn bộ văn bản hoàn chỉnh tại đây: Nghị định số 31

2, Nghị định số 35/2012/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng.

Tải toàn bộ văn bản hoàn chỉnh tại đây: Nghị định số 35

3, Nghị định số 73/2013/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động………..

Tải toàn bộ văn bản hoàn chỉnh tại đây: Nghị định số 73_ Chi tiết về lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp với Cán bộ xã đã nghỉ hưu

4, Nghị định số 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tải toàn bộ văn bản hoàn chỉnh tại đây: Nghị định số 95_ Xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội

5, Nghị định số 116/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam….

Tải toàn bộ văn bản hoàn chỉnh tại đây: Nghị định số 116

6, Nghị định số 153/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP;

Tải toàn bộ văn bản hoàn chỉnh tại đây: Nghị định số 153_ Chi tiết chế độ bảo hiểm với Công an, Bộ đội

III. Thông tư, Quyết định hướng dẫn chi tiết nghị định

1, Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg Về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí

Quyết định này quy định việc hỗ trợ một phần kinh phí cho người đã có thời gian làm giáo viên mầm non trước năm 1995 đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu hằng tháng theo quy định.

Tải toàn bộ văn bản hoàn chỉnh tại đây: Quyết định số 45

2, Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Đối tượng điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP là người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần, từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Tải toàn bộ văn bản hoàn chỉnh tại đây: Thông tư số 01_ Quy định mức tiền lương, tiền công, thu nhập đóng bảo hiểm xã hội

3,  Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH,  Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 Của Bộ Lao động thương binh và xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hôi về bảo hiểm thất nghiệp.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.

Tải toàn bộ văn bản hoàn chỉnh tại đây: Thông tư số 04_ Sửa đổi TT 32, hướng dẫn chi tiết NĐ 127, chi tiết thực hiện luật bảo hiểm

4, Thông tư số 09/2012/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 và Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ.

Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người nghỉ hưu hưởng trợ cấp hàng tháng từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo quy định tại Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu trước ngày 01 tháng 5 năm 2012.

Tải toàn bộ văn bản hoàn chỉnh tại đây: Thông tư số 09

5, Thông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ

Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu hưởng trợ cấp hàng tháng từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo quy định tại Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu trước ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Tải toàn bộ văn bản hoàn chỉnh tại đây:Thông tư số 13_ Hướng dẫn nghị định 73 về lương hưu

6, Thông tư liên tịch số 14/2013/TTLT-BLĐTBXH- BQP-BCA

Hướng dẫn thực hiện Khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ về việc thông báo với cơ quan lao động khi có biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang.

Tải toàn bộ văn bản hoàn chỉnh tại đây: Thông tư liên tịch số 14_ Hướng dẫn chi tiết 127 về bảo hiểm thất nghiệp với

7, Thông tư liên tịch số 28/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

Tải toàn bộ văn bản hoàn chỉnh tại đây: Thông tư liên tịch số 28

Hệ thống văn bản này sẽ giúp các bạn sẽ có cái nhìn tổng thể về hệ thống văn bản trong ngành bảo hiểm xã hội, ngoài ra chúng tôi cũng có thể tự vấn, trợ giúp, các bạn hiểu, làm đúng quy định của pháp luật.

Vũ Khánh Hiếu – Luật sư Việt

Website liên kết: Kegiaviet.com – ShaVietNam.vn – SongHongAgri.com – BigRack.vn

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *